Responsabilitats d’un avalista en una hipoteca o lloguer

La figura de l’avalista està permesa per la llei tant com per a sol·licitar una hipoteca com per als contractes de lloguer. De fet, a causa de l’augment de l’impagament en els lloguers ocasionat per la pandèmia del Covid-19 molts propietaris vénen sol·licitant un avalista per a signar el contracte d’arrendament.

L’avalista és una persona física o jurídica que serveix de fiador, és a dir, garanteix el pagament de les obligacions econòmiques contretes per l’avalat, en el cas d’un contracte de lloguer es compromet a garantir el pagament de les quotes de l’arrendament.

En els últims anys s’ha generat una bombolla de lloguer que ha impulsat el preu de les fiances, per la qual cosa hi ha una tendència a exigir dos o tres mesos de fiança, així com un aval com a garantia extra, l’obligació de la qual es manté mentre existeixi deute de lloguer amb l’arrendador. L’avalista en signar el contracte de lloguer assumeix les següents responsabilitats:

Fer-se càrrec del deute en cas que l’inquilí avalat no pugui liquidar-la.
Cobrir els costos pendents que l’arrendatari no compleixi i estiguin establerts en el contracte de lloguer
Respondre com a deutor principal, és a dir, que ha d’assumir el pagament del deute amb els seus béns actuals i futurs.
En el cas d’una hipoteca l’aval es compromet a cobrir totes les despeses que l’avalat no pugui cobrir. La figura de l’aval al moment d’adquirir un habitatge és bastant comú, especialment quan no es disposa dels fons necessaris per a comprar-la. Moltes persones acudeixen als seus pares, familiars pròxims o amics perquè signin la hipoteca com a avalistes

L’avalista es compromet a cobrir totes les despeses derivades de la hipoteca que l’avalat no pugui cobrir, aquestes despeses hauran d’estar estipulats en el contracte signat entre les parts. A més cal considerar que la responsabilitat es transfereix als descendents de l’avalista.

Tanmateix, és possible limitar la responsabilitat d’impagament, per a això han d’estipular-se en el contracte les quantitats, interessos i comissions mínimes que ha de cobrir l’avalista i, que una vegada pagades queda exempt l’avalista de qualsevol responsabilitat.

Comparte esta noticia

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
Desplaça cap amunt